slide
3233

Sinh viên tốt nghiệp năm 2022

slide
91%

Sinh viên có việc làm khảo sát năm 2022

slide
4

Đạt chuẩn đối sánh Chất lượng đại học

slide
21

Chương trình đào tạo được kiểm định